Reisvoorwaarden

Een verre reis naar een andere wereld!

De reisbestemmingen van Top of the World Reizen liggen buiten de ‘westerse wereld’. U komt in contact met een totaal andere cultuur. Niet alleen de gebruiken van de lokale bevolking die u zult ontmoeten zijn anders, maar ook hun mentaliteit en ‘manier van zijn’. Dat maakt de reizen van Top of the World Reizen extra interessant! Tegelijkertijd is wel van belang om er rekening mee te houden dat sommige zaken dus anders gaan dan thuis.

Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen totaal van wat u in bijvoorbeeld Nederland en België gewend bent. U kunt een driesterrenhotel in Nepal, Tibet of India qua voorzieningen niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Nepal biedt vaak minder beenruimte dan een Europese touringcar. Weersomstandigheden zijn per definitie onvoorspelbaar, ook in de beste maanden van het jaar om onze reisbestemmingen te bezoeken.

Als u van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, is eventueel oponthoud of ongemak makkelijker te accepteren, zo weten wij uit ervaring. Door het avontuurlijke karakter van onze reizen en door onvoorziene omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kapot gaan of een binnenlandse vlucht kan vertraging hebben) kan het nodig zijn dat Top of the World Reizen, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt is een dagindeling of programmaonderdeel aan te passen.

Programmawijzigingen vinden zoveel mogelijk plaats in overleg met de reiziger(s), maar de uiteindelijke beslissing ligt, mede in verband met veiligheid- en gezondheidseisen, bij de reisbegeleiding en/of Top of the World Reizen. Top of the World Reizen is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van eventuele vertragingen, wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s.

Reisvoorwaarden | Top of the World Reizen

 1. U bent ingeschreven als deelnemer van een reis nadat de (aan)betaling is voldaan via Certo Escrow, die namens STO-reisgarantie de reisgelden beheert.
 2. Bij groepsreizen vindt inschrijving plaats op volgorde van binnenkomst en zolang er beschikbaarheid is voor de betreffende reis.
 3. De boeking dient binnen 72 uur te worden bevestigd na ontvangst van de betreffende mail van Certo Escrow. Deze bevestiging wordt samen met de aanbetaling gezien als akkoordverklaring met de reisvoorwaarden van Top of the World Reizen.
 4. Met het accepteren van de boeking via Certo Escrow verklaart u als deelnemer kennis te hebben genomen van het back-up formulier, reisprogramma, de handleiding & meeneemlijst en hiermee akkoord te gaan.
 5. Na bevestiging van de boeking via Certo Escrow is de deelnemer verplicht tot betaling van de reissom, met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden.
 6. In geval van faillissement of surseance van betaling van de reisorganisatie worden de bij Stichting Derdengelden Certo Escrow gewaarborgde reisgelden vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). De STO-reisgarantie biedt zo de garantie dat de door de reiziger betaalde reissom – in geval van faillissement of surseance van betaling – volledig wordt beschermd. Zie tevens www.sto-reisgarantie.nl.
 7. Overmacht: De organisator kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor extra kosten die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden tijdens de reis, zoals bij ziekte, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, politieke escalaties of eventuele andere problemen. U dient hiervoor een passende verzekering af te sluiten.
 8. Trektochten tijdens de reis worden uitgevoerd door erkende toporganisaties met een gespecialiseerd team van verzekerde gidsen, sherpa’s en porters.
 9. Tenzij anders wordt vermeld, is de reissom exclusief vliegtickets, € 17,50 handling-, administratie- en servicekosten (incl. 21% Btw), € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds  en € 15,- STO-garantie per boeking. Voor reizen buiten de EU geldt in Nederland een Btw-tarief van 0%.
 10. Top of the World Reizen behoudt zich het recht voor om sterke prijsstijgingen (met een maximum van 8%), zoals voor accommodatie/vervoer ter plaatse en schommelingen in wisselkoersen ook na boeking door te berekenen. Omdat wij het heel vervelend vinden als dit in een uitzonderlijke situatie nodig is en u hiermee achteraf niet willen verrassen, bieden wij 100% prijsgarantie als de totale reissom binnen 14 dagen na boeking wordt betaald op de derdengeldenrekening van Certo Escrow. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de 100% prijsgarantie en dan gelden de voorwaarden voor gespreid betalen.
 11. Betalingstermijn en voorwaarden voor gespreid betalen: Na ontvangst van de mail van Certo Escrow met de bevestiging van de boeking verricht u als deelnemer per omgaande (uiterlijk binnen 10 dagen) een aanbetaling van 15% van de reissom (met een minimum van € 395,- per persoon). Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek te zijn overgemaakt op de rekening Certo Escrow.
 12. Vroeg boeken wordt beloond bij groepsreizen: Na boeking van de reis kan de prijs voor nieuwe deelnemers aan groepsreizen omhoog gaan, maar niet omlaag. U heeft dus de garantie dat niemand na uw boeking minder betaalt dan u voor dezelfde reis met een identieke vertrekdatum.
 13. Verzuim. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. De betreffende deelnemer heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Organisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, waarbij reeds betaalde gelden worden verrekend.
 14. Deelnemer wordt geadviseerd om bij boeking een volledig dekkende annuleringsverzekering af te sluiten, zodat bij een geldige reden van annuleren de annuleringskosten kunnen worden geclaimd bij de verzekering. Indien een reis wordt geannuleerd, is de reiziger naast € 65,- handling-, administratie- en servicekosten per persoon (incl. 21% Btw) en de vaste kosten per boeking, de volgende annuleringskosten verschuldigd: a. bij annulering tot 42 dagen (exclusief) voor vertrek, de aanbetaling; b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de dag van vertrek, 50% van de reissom; c. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) voor de dag van vertrek, 75% van de reissom; d. bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van vertrek (exclusief), 90% van de reissom; e. bij annulering op de dag van vertrek (1 dag voor de geplande aankomst in Kathmandu) of later: de volledige reissom. De annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden en onder vermelding van annulering, reisdatum, naam, etc. naar de volgende twee e-mailadressen: thomas@topoftheworld.nl en info@topoftheworld.nl.
 15. De annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele vluchten. Eventueel geboekte vluchten vallen onder ‘reisbemiddeling’; de volledige kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer, ongeacht het moment van annuleren (zie tevens ‘reisbemiddeling’).
 16. In het geval de deelnemer op de aankomstdag van de reis niet aanwezig is op de afgesproken tijd/plaats (‘no show’), dan wordt dit gezien als annulering van de reis en zijn de betreffende annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 17. Wijzigingen na boeking van de reis zijn alleen mogelijk in overleg met de reisorganisator. Wanneer het voorstel tot wijziging is goedgekeurd door de reisorganisator wordt een tarief doorberekend van € 65,- per persoon aan handlingkosten.
 18. Mocht de deelnemer tijdens de reis niet willen of kunnen deelnemen aan een bepaalde activiteit dan ontvang hij/zij hiervoor geen restitutie.
 19. Deelnemer aan de reis is verplicht om een passende verzekering voor de reis af te sluiten. Informeer hiervoor vooraf bij je verzekeraar. Top of the World Reizen, Thomas Tierolff en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden die ons niet kunnen worden toegerekend.
 20. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
 21. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
 22. Deelnemer is zelf geheel verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag tijdens de reis. Dit geldt ook voor de gezondheid/medische zaken, vaccinaties, gebruik van medicijnen en dergelijke. Deelname aan de reis is geheel voor eigen risico. Overleg bij twijfel met uw huisarts en doe zo nodig een gezondheidstest.
 23. Deelnemer realiseert zich dat de reis een goede fysieke en mentale conditie vraagt. De deelnemer verplicht zich de reisorganisator voorafgaande aan de reis, maar ook tussentijds naar behoren te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, medicijngebruik, dieetwensen en eventuele lichamelijke gebreken of andere bijzonderheden die van belang kunnen zijn.
 24. Extra kosten/gevolgen die voortvloeien uit ziekte of andere onvoorziene omstandigheden tijdens de reis zijn voor eigen rekening van deelnemer. Deelnemer verplicht zich tot het afsluiten van een ziektekostenverzekering en reisverzekering met een ruime dekking voor dergelijke kosten.
 25. Deelnemer verstrekt de reisorganisator een overzicht (‘back-up formulier’) van de betreffende verzekeringen en alarmnummers. Dit is voorwaarde voor deelname aan de reis. In verband met eventuele calamiteiten wordt tevens een creditcard met voldoende dekking geadviseerd.
 26. Overmatig alcoholgebruik en het bezit/gebruik van (soft)drugs tijdens de reis is ten strengste verboden. In voorkomend geval zal de deelnemer, voor eigen risico/rekening, direct uit het reisgezelschap worden verwijderd. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van deelnemers- en/of reisgelden.
 27. Deelnemer is in het bezit van een paspoort dat bij vertrek op de laatste dag van de reis nog minimaal een half jaar geldig is. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigen handelingen tijdens de gehele duur van de reis. Top of the World Reizen, Thomas Tierolff en medewerkers worden op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld voor schade aan of vermissing van goederen en/of eventueel opgelopen letsel.
 28. Organisator/gids is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de activiteiten structureel belemmert (door bijvoorbeeld overmatig gebruik van alcohol of het bezit van drugs), verdere deelname te ontzeggen. De deelnemer blijft ook bij tussentijds vertrek (vrijwillig of onvrijwillig) uit (een deel van) het programma altijd de volledige reissom verschuldigd. In een dergelijk uitzonderlijke situatie kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van restitutie.
 29. Met de programma’s die Top of the World Reizen publiceert in folders en op de website wordt een voorbeeld gegeven hoe de reizen er ongeveer uitzien en wat u kunt verwachten. Afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld het weer) kunnen onderdelen wijzigen. We streven ernaar altijd een verrassing te hebben in het programma, voor zover mogelijk.
 30. Reisbemiddeling vliegtickets: Vluchten zijn geen onderdeel van de reis (het zogenaamd landarrangement) die geboekt is bij Top of the World Reizen. Op aanvraag kan Top of the World Reizen wel bemiddelen bij het boeken van eventuele vluchten. De kosten hiervoor dienen altijd direct te worden voldaan.
 31. Vervolg reisbemiddeling vliegtickets: Indien Top of the World Reizen namens de reiziger een vlucht boekt, dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende boekingskantoor en/of luchtvaartmaatschappij van toepassing. Eventueel geboekte vliegtickets kunnen niet kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. In veel gevallen is geen terugbetaling mogelijk bij annulering/wijziging.
 32. Vervolg 2 reisbemiddeling vliegtickets: De reisduur kan veranderen als gevolg van o.a. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoersmaatschappijen. Top of the World Reizen is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van eventuele vertragingen, wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s.
 33. Bemiddeling reisvisum: U bent zelf verantwoordelijk voor uw visa. Omdat het voor wat betreft Tibet en Bhutan niet mogelijk is om deze zelf aan te vragen, bemiddelt onze operator namens u. Top of the World Reizen is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van eventuele problemen met de verstrekking van visa voor reizen naar Tibet en Bhutan.
 34. Eventuele klachten dienen binnen een redelijke termijn, in elk geval binnen 30 dagen na afloop van de reis schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  
 35. Organisator ondersteunt het ‘Himalaya Clean Statement’ en ‘Minimum Impact Code’ betreffende de UN-WTO Sustainable Tourism Criteria: sustainability planning; maximizing benefits to the local community; reduction of negative impacts to cultural heritage and on the environment.
 36. Geschillen uit hoofde van de overeenkomst tussen reisorganisator en deelnemer zullen worden neergelegd bij de daartoe bevoegde rechter. Op deze overeenkomst zal ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing zijn.

   

  Top of the World Reizen | Work at Balance Travel
  Avenue Concordia 24-A NL-3062 LJ  Rotterdam, Nederland, Kamer van

  Koophandel nummer 24434446, thomas@topoftheworld.nl, + 31(0)6 4375 1211
  VvKR en STO-reisgarantie (VvKR, nummer13021). Aangesloten bij Calamiteitenfonds.

  www.topoftheworld.nl

  Laatste versie document: 16 mei 2017